PENERBIT PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN INDONESIA (P4I)

(PENERBIT P4I)

pendidikan akhlak bagi mahasiswa

Buku Pendidikan Akhlak bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang luas dan mendalam kepada mahasiswa mengenai persoalan Akhlak. Penekanannya pada kajian Pendidikan Akhlak, Pengertian, objek dan sumber; Urgensi dan kedudukan akhlak dalam islam, Relevansi iman, islam & ihsan; Klasifikasi & Karakteristik Akhlak, Akhlak Kepada Allah, Akhlak terhadap manusia, Akhlak terhadap Alam & lingkungan, Pembentukan Karakter Islam, Internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan; dan Konsep serta implementasinya.

 

Buku Pendidikan Akhlak ini akan memberikan bekal kepada mahasiswa tentang materi Pendidikan Akhlak agar mereka dapat menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, menemukan model berakhlak dalam dunia modern dan membina lingkungannya untuk berakhlak mulia.

Judul  : Pendidikan Akhlak Bagi Mahasiswa

Penulis : Yenni Yunita
ISBN : Proses
Harga : Rp95000
Ukuran :B5 177 hal